Koncernredovisning är en del av våra ekonomitjänster inom outsourscing.

Koncernredovisning spelar en avgörande roll för koncerner genom att ge en sammanhållen bild av den ekonomiska ställningen, resultaten och kassaflödena för ett moderbolag och dess dotterbolag.

Genom att betrakta koncernen som en enhet, möjliggör koncernredovisning en mer transparent och jämförbar finansiell rapportering, vilket är essentiellt för beslutsfattare, investerare, långivare och andra intressenter som söker en klar överblick över koncernens totala prestation.

Offert inom 48h

Referenskunder

Vad är koncernredovisning?

Koncernredovisning är en process där finansiella rapporter för en koncern, bestående av ett moderbolag och dess dotterbolag, sammanställs som om koncernen vore ett enda företag.

Koncernredovisningen skapar då en ekonomisk helhet för koncernen med information om koncernens ställning, resultat och kassaflöde.

Hur tidskrävande behöver en koncernredovisning vara?

Koncernredovisning kan både vara krångligt och tidskrävande. För dig som tidigare upprättat koncernredovisningar i excel finns mycket att tjäna både i tid och minskad risk genom att systematisera koncernredovisningen. 

Vi hjälper kunder med koncernrapportering på frivillig basis till koncernredovisning med lagstadgade krav enligt K3 eller IFRS. Fråga om offert för koncernredovisning.

Finns det lagstadgade krav på koncernredovisning?

Även fast en koncern inte har ett lagstadgat krav att upprätta koncernredovisning tycker vi att koncernredovisning är ett utmärkt verktyg för uppföljning och för att skapa en bra översikt över koncernens ställning, resultat och kassaflöde.

Av den anledningen upprättar vi även koncernredovisning på månad-, kvartals- eller årsbasis för ett flertal av våra kunder även om koncernen inte har ett lagstadgad krav. Vi snarare uppmuntrar till det. 

Vi kan hjälpa dig som företag med koncernredovisning både enligt K3 och IFRS. 
Vi kan även hjälpa dig med koncernrapportering på månad- kvartals eller årsbasis.

Vilket verktyg arbetar Xtra Mile med för koncernredovisningar?

Vi upprättar koncernredovisningar och konsoliderar i det molnbaserade verktyget Capego koncern. Capego koncern är ett komplett verktyg som stödjer i hela processen, från konsolidering och förvärvsanalyser till elimineringar av förvärv och övriga interna mellanhavanden. 

Automatiserad import av underlag från Fortnox och avancerade beräkningsstöd sparar mycket tid samtidigt som risken för fel minimeras. 

Eftersom Capego koncern är molnbaserat möjliggör det även insyn för våra kunder i koncern rapporteringen.  

Vilka krav ställs på koncernredovisning och vilka undantag finns?

Enligt årsredovisningslagen ska alla koncerner upprätta en koncernredovisning – även bolag med utländska dotterbolag. Det finns dock undantag till huvudregeln om att upprätta koncernredovisning; 

Koncernen är en mindre koncern 

– Om koncernen inte uppfyller mer än ett av följande kriterier i 
  
1. Årsredovisningslagen finns inget lagstadgat krav att upprätta koncernredovisning: 

– Fler än 50 anställda i medeltal de två senaste räkenskapsåren
– Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren
– Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning de två senaste räkenskapsåren

2. Om moderbolaget eller något av dotterbolagen är noterat eller är ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller försäkringsbolag så räknas koncernen dock alltid som en större koncern och omfattas därmed av kravet på att upprätta en koncernredovisning. 

3. Koncernen är en underkoncern.

Är koncernen en underkoncern behöver den vanligtvis inte upprätta en koncernredovisning om dess moderbolag upprättar en koncernredovisning som innefattar det aktuella företaget och övriga företag i koncernen.