Ekonomistyrning är en del av våra ekonomitjänster inom outsourcing. Det är dock vanligst att vi tar över all ekonomistyrning.

Ekonomistyrning erbjuder ert företag möjligheten att effektivisera er finansiella planering och rapportering med hjälp av expertis från ledande specialister inom området.

Genom att anlita en extern partner för er ekonomistyrning får ni tillgång till en skräddarsydd lösning som säkerställer att er finansiella strategi är optimerad för just era behov.

Offert inom 48h

Referenskunder

Vad är ekonomistyrning?

Ekonomistyrning är processen att styra och kontrollera en organisations ekonomiska resurser och processer för att uppnå dess affärsmål.

Varför arbeta aktivt med ekonomistyrning?

En bra ekonomistyrning skapar förutsättningar för företagsledningen att vidta åtgärder för att nå de ekonomiska målen. Genom att aktivt arbeta med ekonomistyrning kan företag identifiera sina styrkor eller svagheter och ta rätt affärsmässiga beslut på informationen. 

Att anlita oss som redovisningsbyrå för ekonomistyrning innebär att vi tillsammans med kund skräddarsyr ett upplägg så att företagsledningen kan följa upp sin verksamhet eller affärsområden löpande och kunna ta bra beslut utifrån dessa ekonomiska rapporter och nå sina ekonomiska mål. 

Vilka fördelar finns med ekonomistyrning via Xtra Mile?

Vi tycker inte alltid att resultat- och balansrapporter alltid ger rätt verktyg eller information att bedöma verksamheten. Därför erbjuder vi bland annat våra kunder ett molnbaserad rapportverktyg där våra kunder på månadsbasis får en digital rapport med relevanta KPI:er, utfall mot budget, kassaflödesanalys osv.

Rapportverktyget skräddarsys för varje kund. Utifrån rapporterna gör vi själva en analys och kommer med våra råd för att stödja våra kunder. Det digitala verktyget som är molnbaserat är väldigt uppskattat av våra kunder.

Vad innebär avvikelseanalys inom ekonomistyrning?

Avvikelseanalys inom ekonomistyrning är processen att jämföra faktiska resultat med budgeterade eller förväntade resultat för att identifiera och analysera orsaker till avvikelser.

Genom en avvikelseanalys kan vi som redovisningsbyrå hjälpa dig att följa upp din verksamhet och dess resultat. Utifrån analysen kan vi sedan komma med proaktiva förslag till åtgärder eller förbättringar.

Vad innefattar budgetprocessen i ekonomistyrning?

Budgetprocessen i ekonomistyrning omfattar planering, upprättande, godkännande, genomförande och uppföljning av en budget för att säkerställa ekonomisk kontroll och måluppfyllelse.

I processen för löpande ekonomistyrning innebär det att vi systematiserar ert budgetarbete så att ni löpande kan följa upp budget mot utfall i ekonomisystemet. Vi hjälper er gärna i budgetarbetet samt tar fram en rekommenderad budgetmall. Generellt rekommenderar vi rullande prognoser med budget som grund. Kontakta oss så berättar vi mer om det!

Vad innebär nyckeltal inom ekonomistyrning?

Nyckeltal inom ekonomistyrning är finansiella mått som används för att bedöma en organisations ekonomi och prestationer, som till exempel soliditet, likviditet och lönsamhet.

Genom att använda olika nyckeltal vid jämförelser får ledningen en bra överblick över bolagets verksamhet. Nyckeltalen delas oftast in i lönsamhetsmått, verksamhetsmått eller finansiella mått. Vi lämnar generellt förslag på relevanta nyckeltal utifrån bransch, behov och ledningens mål.

Hur används internredovisning inom ekonomistyrning?

Internredovisning används i ekonomistyrning för att ge insikt i företagets interna ekonomiska aktiviteter, hjälpa till att fatta informerade beslut och effektivisera interna processer.

Att arbeta med internredovisning så kan vi hjälpa dig med att exempelvis följa upp olika kontor, avdelningar, resultatenheter, projekt etc. 

Hur bidrar ekonomistyrning till konkurrenskraft?

Ekonomistyrning bidrar till konkurrenskraft genom att förbättra effektiviteten, minska kostnader, optimera resursanvändningen och stödja strategiska beslut som leder till bättre marknadspositionering.

Vi hjälper våra kunder kontinuerligt att bli mer konkurrenskraftiga med en bra ekonomistyrning. Tillsammans med kund skräddarsyr vi ekonomistyrningen utifrån mål, bransch samt behov.

Några exempel på det är; 

– Budgetarbete med uppföljning. 
– Kassaflödesprognoser
– Prognoser för extern finansiering eller för värderingar
Investeringskalkyler
– Projektuppföljning för projektbaserad verksamhet
Uppföljning, kontor, verksamhet eller resultatenhet. 
– Ta fram relevanta KPI:er; Exempelvis konsultbolag där vi tar fram och följer upp KPI:er på konsultnivå och kundnivå. 

Exempel på lönsamhetsmått / KPI:er för ett konsultbolag kan vara; 

– Konsulter: Debitering, debiteringsgrad, täckningsbidrag. 
– Kund: bruttovinst/kund, Pris/timme fastprisuppdrag (AHR), debiteringsgrad. 

Vad innebär resultatplanering inom ekonomistyrning?

Resultatplanering inom ekonomistyrning innebär att utveckla strategier och planer för att uppnå önskade ekonomiska resultat, ofta genom budgetering och prognosarbete.

Vad gör en konsult inom ekonomistyrning?

En konsult inom ekonomistyrning hjälper företag att förbättra sina ekonomiska processer och system, ger råd om bästa praxis och strategier för att förbättra finansiell prestation och effektivitet.